Domein Vastgoedadvies verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Domein Vastgoedadvies.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Domein Vastgoedadvies persoonsgegevens? 

Domein Vastgoedadvies verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Eigenaren van een woning/pand, waarvoor opdracht is gegeven tot een (voorbereiding van) bouw, verbouw of renovatie
  • Eigenaren (of diens vertegenwoordigers) van appartementsrechten in een complex waar Domein Vastgoedadvies het beheer is opgedragen door de Vereniging van Eigenaren.
  • Mensen die interesse tonen in een beheer door Domein Vastgoedadvies
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Domein Vastgoedadvies verwerken persoonsgegevens en zorgen voor een juiste registratie van de gegevens.

Waarvoor verwerkt Domein Vastgoedadvies persoonsgegevens?

Als u lid wordt van een Vereniging van Eigenaren, welke met Domein Vastgoedadvies een beheersovereenkomst is aangegaan, eigenaar bent van een woning/pand waarvoor Domein Vastgoedadvies opdracht is gegeven tot de (voorbereiding) begeleiding van bouw, verbouw of renovatie, of wanneer u een andere relatie met ons wilt aangaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als relatie/lid.Als u eenmaal lid of relatie van Domein Vastgoedadvies bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom betalingen enzovoorts.

Verwerkt Domein Vastgoedadvies ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan informatie betreffende uw gezondheid in verband met aanpassingen aan uw woning of complex welke Domein Vastgoed is gevraagd te organiseren. Domein Vastgoedadvies controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Domein Vastgoedadvies met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door medewerkers van Domein Vastgoedadvies, die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Domein Vastgoedadvies

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als er in verband met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van uw woning/appartement het inschakelen van derde experts nodig is of er in verband met een schade een melding moet worden gedaan bij de verzekeringsmaatschappij, of wanneer u een functie binnen een Vereniging van Eigenaren gaat uitoefenen en mededeling aan kamer van koophandel en bankinstellingen of andere derden noodzakelijk is. Verder zal Domein Vastgoedadvies geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan een lidmaatschap bij een Vereniging van Eigenaren, waarvoor met Domein Vastgoedadvies een beheersovereenkomst is overeengekomen, worden bewaard wanneer uw vereniging de overeenkomst met Domein Vastgoedadvies beëindigd zolang Domein Vastgoedadvies dit nodig acht. De gegevens worden niet meer geactualiseerd.

Gegevens gerelateerd aan een opdracht tot (voorbereiding) begeleiding van bouw, verbouw, renovatie worden de gegevens door Domein Vastgoedadvies bewaard zolang Domein Vastgoedadvies dit nodig acht. De gegevens worden niet meer geactualiseerd.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Domein Vastgoedadvies gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Domein Vastgoedadvies kun u ook altijd contact opnemen met Domein Vastgoedadvies via info@domeinvastgoed.nl .

Wijzigingen privacy beleid

Domein Vastgoedadvies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

page2image19989824

Privacy beleid mei 2019 Domein Vastgoedadvies